A NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az általános szabályok (továbbiakban: Általános Szabályok) meghatározzák a nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjátékok) szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:
 

1. A Nyereményjátékok társszervezői (továbbiakban: Társszervezők) amennyiben az egyes nyereményjáték különös szabályai (továbbiakban: Különös Szabályok) ettől eltérően nem rendelkeznek:

(i) a Tarsago Česká Republika, s.r.o., székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság, azonosító szám: 24711748, a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt bejegyezve,

(ii) a Tarsago Kft., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország, adószáma 10498369-2-41, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon,

(iii) a Tarsago Romania SRL, székhely: Vulturilor utca 18–18A, 3. emelet, 31-es szoba, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125,

(iv) a Tarsago Slovensko, s.r.o., székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság, azonosító szám: 35 862 394; bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt, és

(v) a Tarsago LTD, székhely: 71–75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Anglia, cégszám: 09514585.

2. Az egyes Társszervezők akkor és olyan mértékben fognak rész venni valamely nyereményjáték közös szervezésében, amennyiben a helyi jogszabályok megengedik.

3. Amennyiben másképp nem jelezzük, a Nyereményjátékok a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában, a Szlovák Köztársaságban és az Egyesült Királyságban közösen kerülnek megrendezésre. A nyeremények a Nyereményjátékot szervező összes Társszervező közös nyereményei. A nyereményeket az összes Társszervező euróösszegben hirdeti meg. Minden meghirdetett nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek csak egy nyertese van az összes résztvevő országból.

4. A jelen Általános Szabályok és az egyes nyereményjátékok Különös Szabályai az összes Társszervező esetében azonosak, kivéve a helyi sajátosságok miatt szükséges eltéréseket és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltéréseket. Minden ilyen eltérés az adott országban érvényes Általános Szabályokban és Különös Szabályokban kerül feltüntetésre. Az egyes nyeremények elnevezései országonként eltérőek lehetnek, mivel az elnevezések nem szó szerinti fordításban szerepelnek.

5. A Nyereményjátékok nem minősülnek szerencsejátéknak és nem esnek a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.

6. Az vehet részt a Nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy elmúlt 18 éves a Nyereményjátékokba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékokban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a nyereményjáték szervezésében közreműködő vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Nyereményjátékokban. Magyarországról a Nyereményjátékokban különösen a Tarsago Kft., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a BIG FISH Payment Services Kft., a Vizionet s.r.o., a Visionline Kft., a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., az Edima.email Kft., a Masped Logisztika Kft., valamint a Szondaphone Kft. tagjai, alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

7. A Nyereményjátékokban az vehet részt, aki a lakhelye szerinti országban tevékenységet folytató Társszervezőtől részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot kap, vagy egyéb módon meghívást kap a Nyereményjátékokban való részvételre. A nyereményjátékra történő részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagok a Különös Szabályok eltérő rendelkezése hiányában egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten, e-mailen, telefonon keresztül vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján.

8. Hacsak kifejezetten más tájékoztatás a Különös Szabályokban és/vagy promóciós anyagokban nem szerepel, a részvételi lehetőséggel megkeresett személyeknek a nyereményjátékba történő jelentkezése történhet bármely, törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján, ideértve különösen a postai utat, továbbá internet, e-mail, telefon és/vagy telemarketing kampány útján.

9. Bárki, aki többször kap a Nyereményjátékokra szóló részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot, minden alkalommal benevezhet a sorsolásra, amikor ilyen részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot kap. Ily módon a nyerési esély minden egyes részvétellel növekszik. Egyes promóciós anyagok több sorsolási számot is tartalmazhatnak a Különös Szabályokban meghatározottak szerint.

10. Bárki, akinek a Nyereményjátékokban való részvétel felajánlásra került, szabadon eldöntheti, hogy részt vesz a Nyereményjátékokban, vagy nem.

11. A nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társzervező által végzett sikeres ellenőrzési folyamatot – amely annak érdekében történik, hogy lehetőség szerint ellenőrzésre kerüljön, hogy a résztvevő megfelel-e az Általános Szabályokban, az adott Különös Szabályokban és a promóciós anyagban meghatározott részvételi feltételeknek – követően kerülhetnek felvételre a nyereményjátékba.

12. Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokat, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztását és az eredményeket cseh közjegyző felügyeli és igazolja.

13. Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokra, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztására a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén kerül sor.

14. A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy ne adják át a díjat annak a személynek, aki nyertesként került kiválasztásra, illetve visszavonják az átadott díjat, ha a nyerteskiválasztás előtt vagy azt követően valamely Társszervező tudomására jut, hogy a nyertesként kiválasztott személy nem felel meg az Általános Szabályokban, az alkalmazandó Különös Szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint. Ha a Társszervező gyakorolja az előző mondatban meghatározott jogát, akkor egy új nyerteskiválasztást tartanak a vonatkozó Különös Szabályok szerint az új nyertes személyének meghatározása érdekében. Ilyen esetben az új nyerteskiválasztásról szóló tájékoztatást a Társszervezők honlapjaikon legalább 7 nappal megelőzően közzéteszik. Ilyenkor minden az eredeti nyertes kiválasztására vonatkozó nyereményjáték-szabály megfelelően alkalmazandó az új nyertes kiválasztása során is.

15. A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. A Társszervezők a nyertesek nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a sorsolás eredményéről szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozzák. A nyertesekre vonatkozó információk megjelenési idejét és helyét az adott nyereményjáték Különös Szabályai tartalmazzák. A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől a részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagot kapta. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a nyertes kiválasztásától számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

16. Amennyiben másképp nem jelezzük a Különös Szabályokban, a nyeremények bruttó összegben kerülnek meghirdetésre úgy, hogy ez az összeg a nyeremény után fizetendő és a nyereményből levonandó adót és járulékot is tartalmazza. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a meghirdetett bruttó összegű díj a tárgynyeremények esetében a termék áfája mellett a nyeremény adó- és járulékterheit is magába foglalja. Minden nyertest az adott ország jogszabályai szerint terhel adó- és járulékfizetési, illetve -viselési kötelezettség. A Magyarországról kisorsolt nyertes pénznyereménye személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a Tarsago Kft. a nyertes nyilatkozata alapján a nyereményből levonja és befizeti az adóhatóságnak, a kifizetéskor érvényben lévő jogszabályok szerint.

17. A Magyarországról kisorsolt nyertesek a pénznyereményeket forintban kapják meg – a Magyar Nemzeti Bank által megadott, a sorsolás, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztása napján érvényes, hivatalos euró devizaárfolyamon átszámítva – az adók és járulékok levonását követően.

18. A nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a Társszervezők, azok ügynökségei és felhatalmazott harmadik személyek (www.rd.hu/adatvédelem) a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával és hozzájárulás alapján mindennemű kötelezettség nélkül jogosultak a nyertesek bizonyos személyes adatait és fényképét (részletesebben lásd a 19 pont (ii) alpontját) felhasználni, másolni, továbbítani, terjeszteni, megjeleníteni, bemutatni, közzétenni és más módon reklámozni vagy felhasználni korlátozás nélkül a Társszervezők weboldalain vagy promóciós anyagokban. A Társszervezők saját belátásuk szerint kérhetik a nyerteseket, hogy írjanak alá, illetve készítsenek bármilyen olyan okiratot, amely az általuk e pont szerint a Társszervezőknek adott engedély létezésének igazolásához szükséges. Az engedély (ha a nyertes megadja) kiterjed a releváns személyes adatok és fényképek bármilyen médiumon és formában történő felhasználására, beleértve, különösen a nyomtatott anyagokat, reklámküldeményeket, online, digitális, mobiltelefonos vagy vezeték nélküli kommunikációk során vagy bármilyen médiumban, minden további kompenzáció, ellenszolgáltatás, értékelés, értesítés vagy hozzájárulás nélkül.

19. Személyes adatok

(i) A Nyereményjátékba történő jelentkezéskor minden érintett Társszervező a következő személyes adatok megadását kéri a résztvevőktől: név, vezetéknév, kapcsolattartási adatok (cím, telefon, e-mail) és életkor (továbbiakban: „Személyes Adatok”), illetve ha ezek az adatok már meg vannak, akkor e korábban gyűjtött vagy átvett résztvevői személyes adatokat használja.

(ii) A nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a 18. pontban részletezettek szerint a Társszervezők, azok ügynökségei és felhatalmazott harmadik személyek jogosultak, a nyertesek hozzájárulása alapján, a nyertesek következő személyes adatait gyűjteni és kezelni: megnyert nyeremény(ek), név, vezetéknév, állandó lakcím szerinti település és a nyertesről a Társszervezők, azok ügynökségei, a nyertes, vagy más személy által készített fényképek, vagy más módon rögzített felvételek.

(iii) Ezenkívül a nyertesektől további Személyes Adat, mint például adóazonosító jel megadása is kérhető, amennyiben az a Társszervezők számára előírt adóbevallási és fizetési kötelezettségek teljesítéshez szükséges.

(iv) Minden Társszervező a Személyes Adatoknak az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 (EU) rendelet, továbbiakban: GDPR) 26. cikke értelmében vett közös adatkezelője lesz. Az a Társszervező, aki a résztvevőnek a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét felkínálta, biztosítja a részvevőnek a GDPR 15–22. cikkei alapján megillető jogokat és tájékoztatja a részvevőt a Személyes Adatainak kezeléséről a GDPR 13. vagy 14. cikkével összhangban, kivéve, ha ezen információ már a részvevő rendelkezésére lett bocsátva a jelen Általános Szabályokban vagy egyébként.

(v) Kivéve azokat az eseteket ahol az adatkezelés céljáról további tájékoztatást adott az érintett Társszervező a promóciós anyagokban, a Különös Szabályokban vagy a Nyereményjátékban való részvételi lehetőség felajánlását tartalmazó anyagban a Személyes Adatok az alábbiakban leírt célokra kerülnek felhasználásra. A részletezett adatkezelési cél mögött zárójelben jelezzük az adott adatkezelés jogalapját: hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerint, jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint:

a. a Nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása (résztvevők hozzájárulása);

b. a vonatkozó adók és díjak megfizetése és a bejelentések az illetékes hatóságokhoz (az érintett Társszervező jogi kötelezettsége);

c. a nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából a fenti 19. pont (ii) alpontjában meghatározott személyes adatok és fényképek felhasználása (a nyertesek hozzájárulása);

d. Személyes Adatok (keresztnév, vezetéknév, település az állandó lakcímből és a nyeremény) felhasználása a Nyereményjáték eredményének átláthatósága, megismerhetőségének biztosítása a résztvevőkkel szemben és a jelen Általános Szabályok 15. pontjának és a Különös Szabályok megfelelő rendelkezéseinek teljesítése (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjáték nyerteseinek a megismerhetősége);

e. panaszok kezelése a Nyereményjátékok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjátékok lebonyolításának tisztasága);

f. az Általános Szabályok és/vagy Különös Szabályok végrehajtása és/vagy bírósági és/vagy egyéb jogi vagy közigazgatási eljárásban azok védelme, beleértve a lehetséges jogsértések kivizsgálását is (a Társszervezők jogos érdeke, mint a Nyereményjátékok lebonyolításának tisztasága);

g. archiválási tevékenység, amennyiben azt az érintett Társszervezőre vonatkozó helyi jogszabályok előírják (az érintett Társszervező jogi kötelezettsége).

(vi) Azokban az esetekben ahol a résztvevők hozzájárulása a Személyes Adatok kezelésének a jogalapja (18. pont (v) alpontban részletezve), a résztvevőknek jogukban áll bármikor visszavonni a hozzájárulást (elérhetőségi adatok, ahol a hozzájárulás visszavonható). Ha a résztvevő visszavonja a Nyereményjátékban való részvételre vonatkozó hozzájárulását, akkor a továbbiakban már nem jogosult részt venni a Nyereményjátékban és nem lehet jogosult a nyereményre. Ha a nyertesek visszavonják hozzájárulásukat személyes adataik és fényképük 19. pont (v) c. alpont szerinti promóciós és hirdetési célú adatkezelése tekintetében, a Társszervezők az ilyen adatok és fényképeket tartalmazó reklám és promóciós anyagok megváltoztatáshoz szükséges ésszerű időt követően megszüntetik ezen személyes adatok és fényképek kezelését, anélkül, hogy ez érintené a személyes adatok más jogalapon történő adatkezelését.

(vii) Azok, akik a Nyereményjátékban történő részvételhez szükséges adatokat nem adják meg, nem vesznek részt a Nyereményjátékban és a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Továbbá amennyiben a nyertesek nem szolgáltatnak olyan további személyes adatokat (pl. adóazonosító jel), amelyek a Társszervezők adófizetési és/vagy jelentési kötelezettségének teljesítéshez szükséges, megakadályozza a nyeremények átadását. 

(viii) A Társszervezők az alábbi esetekben oszthatnak meg Személyes Adatokat más címzettekkel az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően: 

a. a Társszervezők által megbízott adatfeldolgozók az adatkezelők nevében történő adatkezelési feladatok ellátásához (lásd a www.rd.hu/adatvédelem 4.1. pontját).

b. ha a Társszervező köteles az adatokat nyilvánosságra hozni valamely jogi kötelezettség vagy egy bírósági, hatósági vagy kormányzati szerv döntésének teljesítése érdekében.

c. hatóságoknak vagy más címzetteknek (pl. eljárást kezdeményezők, ügyvédek, képviselők) a 19. pont (v) e. és f. alpontja szerint.

(ix) A Személyes Adatok a Nyereményjátékkal kapcsolatos célból a Nyereményjáték időtartama, a 15. pont szerint a nyeremény átvételére nyitva álló 90 napos jogvesztő határidő és egy ezt követő 3 éves időszak alatt lesznek tárolva, kivéve, ha a személyes adatok tárolása jogi előírás teljesítése miatt hosszabb ideig szükséges.

(x) A résztvevőnek joga van:

a. az érintett Társszervezőtől visszajelzést kapni arról, hogy Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e, és adatkezelés esetén tájékoztatást kapni Személyes Adatai kezeléséről a GDPR 15. cikkben meghatározottak szerint és Személyes Adataikhoz hozzáférni;

b. pontatlan Személyes Adatai helyesbítéséhez, személyes adatai kiegészítéshez a GDPR 16. cikknek megfelelően;

c. Személyes Adatainak törléséhez a GDPR 17. cikkben meghatározott indokok (pl. ha a Személyes Adatok már nem szükségesek a Nyereményjáték szervezéséhez és lebonyolításához, vagy ha a résztvevő visszavonta a beleegyezését) valamelyikének fennállása esetén;

d. Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni a GDPR 18. cikkben meghatározott feltételek esetében (pl. ha a résztvevő vitatja a Személyes Adatok pontosságát, akkor az adatkezelés a Személyes Adatok pontosságának ellenőrzéséig korlátozható, vagy ha az adatkezelés jogellenes, és a résztvevő előnyben részesíti az adatkezelés korlátozását a Személyes Adatok törlésével szemben);

e. tiltakozni Személyes Adatai jogos érdeken alapuló további kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – lásd még 19. pont (v) alpont) ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból. A Társszervezők (közös adatkezelők) ezt követően nem kezelhetik az a Személyes Adatokat, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. a GDPR 20. cikkben meghatározott esetben Személyes Adatai adathordozhatóságához, azaz ilyen esetben joga van személyes adatait a Társszervezőktől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

(xi) A résztvevők jogaikat gyakorolhatják a következő elérhetőségen keresztül: Telefon: (06-1) 296-3600 (nem emelt díjas). E-mail cím: HU-CS@tarsago.com. Postacím: Tarsago Kft., 1970 Budapest.

(xii) A résztvevők személyes adataik kezelésével kapcsolatban panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).

20. A jelen Általános Szabályok határozzák meg a Társszervezők által közösen szervezett összes Nyereményjáték általános szabályait és feltételeit. A Különös Szabályok határozzák meg a további feltételeket, mint például a további részvételi feltételeket és a nyereményeket. A jelen Általános Szabályok és a Különös Szabályok közötti eltérés esetén a Különös Szabályok az irányadók.

21. A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a nyereményjátékból, aki megszegi a jelen Általános Szabályokat, vagy az irányadó Különös Szabályokat, vagy nem felel meg valamely ezen szabályokban vagy promóciós anyagban meghatározott részvételi feltételnek.

22. A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljenek vagy elhalasszanak bármely nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen Általános Szabályokat vagy bármely nyereményjáték Különös Szabályait és/vagy meghívjanak társszervezőnek egy harmadik személyt a Nyereményjátékba.

23. A Nyereményjátékok résztvevői a nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadják az Általános Szabályokat és a Különös Szabályokat.

24. A jelen Általános Szabályok valamint a Nyereményjátékok Különös Szabályai és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetők a www.rd.hu honlapon. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban, azt a következő elérhetőségen teheti meg: HU-CS@tarsago.hu.

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Expressz-díj Nyereményjáték 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. Az Expressz-díj egy bruttó 8000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. Az Expressz-díj attól függően vagy pénznyeremény, vagy személygépkocsi, vagy egyéb tárgynyeremény, hogy az Expressz-díj nyertese a díjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat az Expressz-díjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor az Expressz-díj formáját a résztvevő a válaszában köteles kiválasztani. Az Expressz-díj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult az Expressz-díjat pénznyereményként kérni.

4. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a választ a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós anyagban megadott módon. A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a válaszdokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 10 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattól függően 1–10 eséllyel.

6. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

7. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. február 17-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

8. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2021. február 24-én kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.

 

A GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. január 27-én zárul.

2. A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az áfát is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a Társszervező e terheket a nyereményből vonja le.

3. A Gyorsasági Különdíj attól függően vagy pénznyeremény vagy személygépkocsi vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában megjelenítő promóciós anyag alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott promóciós anyag a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként megjelenítő promóciós anyag esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni.

4. Bárki, aki valamely Társszervező ajánlatában, promóciójában szereplő valamely terméket a promóciós anyag kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakában megküldött promóciós anyagban) belül megrendel, részt vesz a Társszervezők által közösen szervezett Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékban.

A részvételi felhívást tartalmazó promóciós anyagok egyaránt eljuttathatók postai úton, kiadványokon keresztül, interneten keresztül, e-mailben, telefonon és/vagy telemarketing kampány útján vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott promóciós anyagban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon, telefonon keresztül) szükséges eljuttatni a promóciós anyagot kiküldő Társszervezőnek.

A postai úton megküldött promóciós anyagok esetében a 7 napon belüli megrendelés a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező megrendelést jelenti.

5. Ugyanaz a résztvevő egyszerre legfeljebb 3 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattal az abban foglaltaktól függően 1–3 eséllyel.

6. A részvétel megrendeléshez kötött.

7. A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2021. február 17-én.

8. A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2021. február 24-én kerül közzétételre. A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit az Általános Szabályok tartalmazzák.